Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Vinh
Tên Video
* Về Nam trà my

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7762/UBND-KTN ngày 31/12/2020 chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

Các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trà và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2021 (áp dụng từ ngày 01/01/2021), toàn bộ (100%) các gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp gói thầu đặc biệt chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu có tính đặc thù không thể tổ chức đấu thầu qua mạng, chủ đầu tư dự án báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc thực hiện đấu thầu qua mạng được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, đấu thầu rộng rãi qua mạng để các chủ đầu tư căn cứ thực hiện.Đấu thầu qua mạng là thực hiện cải cách hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lựa cho nhà thầu qua mạng theo quy định; bảo đảm các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh tổ chức đấu thầu qua mạng đạt tối thiểu 70% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 35% về tổng giá trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định./.

Nguồn tin: Văn phòng UBND tỉnh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ VINH - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Vinh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)